Lesna IF

Bilanci i gjendjes

 “Lesna” sipas bilancit të gjendjes së 31.12.2010, Asetet i ka pasur në vlerë prej 11,101,758€, ndërsa me 31.12.2011 këto Asete kanë arritur në shumën prej 10,801,824€, ku shihet sa ka pasur rritje të dukshme për këtë kuartal viti. Portfolio kreditore me 31.12.2010 ka qenë ne vlerë prej 8,169,074€, ndërsa më 31.12.2011 portfolio është rritur në 8,376,800€. Nga të dhënat në bilancin e gjendjes shihet se në portfolio kreditore IFJB “Lesna” ka një rritje prej 3%, ndërsa në numër te klientëve kemi një rritje prej 8.90%. Kreditë për bujqësi me 31.12.2011 marrin pjesë me 19.76%.

 Të dhënat me datë në periudha  
 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
 Pasuria 686,533 6,930,45311,101,758
10,801,824
 Kapitali 364,755 554,5793,915,5924 ,303,448
 Detyrimet ndaj kapitalit    151%
 Shuma e kredive të shpërndara 471,8009,090,26016,496,321 23,827,701
 Numri i klintëve të shërbyer 181,287 2,848 4,381
 Numri i klientëve aktiv 18 1,209 2,091 2,364
 Portfolio aktive                           
 471,8006,806,2728.169,074 8,376,800
 Mesatarja e kredive 26,2115,630 3,953 4,041
 Raporti i Auditorit  Yes Yes Yes
 Kompania e Auditimit  Grant Thornton Deloitte BDO Kosova

 


 

 

Administrimi

Kontakti

Adresa: Rr. Rexhep Luci
Nr.2, 10000 Prishtinë, Kosovë
info@lesnaif.com  
Tel: +381 (0) 38 244 548
Fax: +381 (0) 38 233 224
You are here  : Home Për ne Bilanci i gjendjes