Lesna IF

Kredi për blerjen e banesave dhe lokaleve afariste

Lejohen me afat kohor prej 12 deri në 60 muaj.
Kamata 9.5%.
Partnerët tanë janë:
 - Lesna Ndërtimi

Dokumentet e kërkuara për kredi për blerjen e banesave dhe lokaleve afariste:
 
 • Aplikacioni i plotësuar dhe i nënshkruar;
 • Kontrata për blerjen e banesës dhe/ose lokalit afarist;
 • Marrëveshja trepalëshe për kredinë;
 • Kopja e letërnjoftimit të kredimarrësit dhe bashkë-huamarrësit;
 • Nëse jeni punëtor me pagë:
 • kopja e kontratës dhe pengu i pagës i nënshkruar nga punëdhënesi

Nëse jeni i vetë-punësuar: 
 • Gjendjet e juaja të bilancit dhe pasqyrat e të ardhurave të dy viteve të fundit;
 • Kontrata e punës së bashkëhuamarrësit dhe pengu i pagës i nënshkruar nga punëdhënësi;
 • Nëse keni të hyra nga jashtë, një dokument i nënshkruar sipas rregullit nga autoritetet atje (vërtetimin    përkatës mbi këto të hyra);
 • Ekstrakti i llogarive bankare në tre muajt e fundit;
 

 

 

Administrimi

Kontakti

Adresa: Rr. Rexhep Luci
Nr.2, 10000 Prishtinë, Kosovë
info@lesnaif.com  
Tel: +381 (0) 38 244 548
Fax: +381 (0) 38 233 224
You are here  : Home Kreditë Kredi blerja e banesave dhe lokaleve afariste